วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

งานการพัฒนา (วิจัย 5 บท)-ส่วนของปกรายงานและคำนำ

รายงานการพัฒนาเรื่อง "ผลการใช้แบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ (Coaching Point)"
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาฟุตซอล
โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมานายสาธิต ภักดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

งานการพัฒนา (วิจัย 5 บท)-บทที่ 1

บทที่ 1
บทนำ
 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 
          การศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญยิ่ง ในการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคงแห่งความเป็นไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่10 (พ.ศ.2550-2554) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรู้อย่างเท่าทัน แนวทางพัฒนาดังกล่าว มุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะ และความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 อ้างอิงจาก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, หน้า 2)  นอกจากนี้ กรมวิชาการได้กล่าวว่า การเรียนพลศึกษาก่อให้เกิดความสามารถของตนเอง เกิดวิธีการเรียนรู้ด้วยพลัง มีความสามารถในการนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ เกิดความตระหนัก และความรับผิดชอบต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกายของตน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,2535) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดเป็นสาระการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญ ที่นักเรียนทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ เพราะการมีสุขภาพดีเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของคนไทยที่รัฐบาลได้กำหนดไว้เป็นนโยบายและมาตรการในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนด้านปัญญาพัฒนาระบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณการตัดสินใจและการแก้ปัญหา โดยการให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเข้าใจธรรมชาติและชีวิต รู้จักและเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าของตนและผู้อื่น รักการออกกำลังกายและเล่นกีฬารวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี เพื่อให้สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม ทั้งในด้านการป้องกันการส่งเสริมและการดำรงไว้ซึ่งคุณภาพที่ดีอย่างถาวรของตนเองครอบครัวและชุมชนเพื่อวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็ง เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่ยั่งยืน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551: 146) นอกจากนี้ พลศึกษายังเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้าน โดยใช้กิจกรรมพลศึกษาที่เหมาะสมเป็นสื่อทำให้เกิดสมรรถภาพกายและจิตใจโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้วยตนเองอย่างเต็มใจควบคู่ไปกับการให้ความรู้และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมที่นำมาใช้ในการปฏิบัติต้องเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ใช้กล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานมากกว่าการเคลื่อนไหวตามปกติที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อรักษาไว้ซึ่งสมรรถภาพและสุขภาพที่ดี(สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา. 2546 : 35)
 
          โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยคำนึงถึงสภาพ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชุมชนและหนึ่งในบริบทของอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คือโรงเรียนมีสนามเล็กและเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมกีฬาที่ใช้พื้นที่ไม่มากนัก ในการจัดหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงให้ความสำคัญต่อบริบทของโรงเรียน และในการเปิดสอนในรายวิชา จึงจำเป็นต้องให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามบริบทของสถานศึกษา หนึ่งในการนำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียนคือกีฬาฟุตซอล ผู้วิจัยได้ดำเนินการเปิดรายวิชาเป็นกิจกรรมที่จัดอยู่ในสาระที่ 3: การเคลื่อนไหวการออกกำลังกาย การเล่นเกมกีฬาไทย และกีฬาสากล มาตรฐาน พ 3.1: เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา มาตรฐาน พ 3.2: รักการออกกำลังกาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬามีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551 ) กีฬาฟุตซอล เป็นกิจกรรมทางพลศึกษา ประเภทหนึ่งที่ใช้กิจกรรมการออกกำลังกาย และช่วยส่งเสริมพัฒนาร่างกายให้เกิดความแข็งแรง ก่อให้เกิดความสามัคคี (ธนสิน ชูโชติ, 2551) ซึ่งสอดคล้องกับ บุญเลิศ เจริญวงศ์ (2550) ที่กล่าวว่า “...ฟุตซอลเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้เล่น ช่วยฝึกฝนให้ผู้เล่นมีไหวพริบและแก้ปัญหาอย่างฉับพลันได้ ช่วยสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรง ช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่รวมการเคลื่อนไหว” จึงกล่าวได้ว่าฟุตซอลเป็นกิจกรรมทางพลศึกษาประเภทหนึ่งที่ใช้เป็นกิจกรรมการออกกำลังกาย และช่วยส่งเสริมพัฒนาร่างกายให้เกิดความแข็งแรง ก่อให้เกิดความสามัคคี ฟุตซอลจัดเป็นกีฬาประเภททีม ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ นอกจากนี้ กีฬาฟุตซอลเป็นกิจกรรมพลศึกษาที่วัดและประเมินผลได้ครบทุกด้านคือด้านความรู้ด้านทักษะกีฬาด้านเจตคติ ด้านคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งให้ความสนุกสนานและช่วยเสริมสร้างให้ผู้เล่นมีสมรรถภาพที่ดีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นการปลูกนิสัยในการรักการออกกำลังกาย พัฒนาสมรรถภาพของตนเองตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 
         จากการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในรายวิชาฟุตซอล ผู้วิจัยพบว่ากีฬาฟุตซอล นอกจากจะเป็นกีฬาที่พัฒนาสุขภาพ เพื่อความบันเทิงแล้ว เชื่อว่านักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ถูกต้องและเติมเต็มจะช่วยพัฒนาต่อยอดให้นักเรียนมีศักยภาพด้านเล่นกีฬาฟุตซอลดีขึ้นและพัฒนาต่อยอดให้เป็นนักกีฬาฟุตซอลเพื่อการแข่งขันและความเป็นเลิศได้ในที่สุด และในแง่ของการแข่งขันหรือการเล่นฟุตซอลเพื่อความเป็นเลิศนั้น นักฟุตซอลจะต้องเป็นผู้มีทักษะดี ไม่ว่าจะเป็นการครอบครองบอล การเลี้ยง การเตะ การส่ง การยิงประตู ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญที่นำพาให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นพบตนเองตามที่ตนเองถนัด  นอกจากมีทักษะดีแล้ว นักเรียนยังได้เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ พลังของกล้ามเนื้อ ความเร็ว ความทนทานและความคล่องแคล่ว รวมทั้งการมีสภาพจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเข้มแข็ง มีสมาธิ มีจินตนาการในการเล่น มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมทีม รู้จักผ่อนคลายความเครียด ลดความวิตกกังวล ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในด้านสุขภาพต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งในด้านการเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นอีกด้วย  ผลการเปิดทำการเรียนการสอนกีฬาฟุตซอลที่ผ่านมานั้นถือเป็นสิ่งใหม่สำหรับนักเรียนอาจกล่าวได้ว่า นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แต่ด้วยเป็นสิ่งใหม่สำหรับนักเรียนในการเรียนรู้การเล่นกีฬาฟุตซอล ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดำเนินการประเมินผลเรียนทั้งจากการสังเกตและการทดสอบพบว่า ทักษะบุคคล ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐาน ยังพัฒนาได้ไม่ดี (จากผลการทดสอบพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 60) แต่นักเรียนมีความกระหายและต้องการการเล่นกีฬาฟุตซอลเป็นทีมหรือแข่งขันกันมากกว่า จึงทำให้ละเลยทักษะพื้นฐานการเล่นไป ทำให้นักเรียนขาดความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านทักษะ จากการดำเนินการสอนที่ผ่านมาผู้วิจัยยังพบว่า การจะพัฒนาทักษะการเล่นให้พัฒนาดีขึ้น ผู้สอนต้องรู้จักคิดค้นนำเทคนิค วิธีการสอน หรือนวัตกรรม มาสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน การสอนทักษะทางกีฬาสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ องค์ประกอบของความสามารถในการแสดงออกของผู้เรียน นักเรียนต้องเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการเล่นโดยเฉพาะทักษะบุคคล มาร่วมเล่นกับเพื่อนร่วมทีม(Team and Game) ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้ารายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่า ผู้สอนควรเน้นจุดเน้นในแต่ละแบบฝึกย่อย (Coaching Point) ให้กับผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติ อันจะนำมาสู่การพัฒนาในแต่ละทักษะย่อยนั้นๆ(ชาญวิทย์ ผลชีวิน,2552) นั้นหมายถึงการฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาที่ถูกต้องผู้เรียนต้องเข้าใจและสามารถปฏิบัติที่เน้นจุดเน้นสำคัญ (Coaching Point) ของทักษะนั้นได้อย่างถูกต้อง จึงจะส่งเสริมให้ผู้เรียนนำองค์ประกอบของความสามารถทางกีฬามาแสดงออกได้อย่างชัดเจน รวมทั้งนำไปสู่การเล่น การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ที่ผ่านมาผู้สอนเน้นเรื่องการสาธิตให้ดูและนักเรียนนำไปปฏิบัติ ไม่ได้แนะนำและให้ความสำคัญจุดเน้นที่สำคัญ (Coaching Point)ในทักษะกีฬา เมื่อนำไปสู่การร่วมเล่นกับเพื่อนๆ ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในการเล่นอย่างยิ่ง เช่น เมื่อส่งบอลแล้ว จะเคลื่อนที่ไปสนับสนุนการเล่นอย่างไร การเล่นขาดความต่อเนื่อง เมื่อมีคู่แข่งขันมาขวางเพื่อนที่มีบอล จะเคลื่อนที่ไปรับบอลอย่างไร เล่นบอลหลายจังหวะ หลบหลีกไม่เป็น ครองบอลไม่อยู่ บังคับลูกบอลต่อเนื่องไม่ได้ เมื่อนักเรียนทำการทดสอบจึงส่งผลต่อทักษะการเล่นออกมาไม่ดี
       จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนจึงดำเนินการรวบรวม เรียบเรียง จัดทำ จัดสร้างแบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ(Coaching Point)  เช่น แบบฝึกทักษะการส่ง-การรับ แบบฝึกทักษะการเลี้ยงลูกบอล แบบฝึกทักษะการเป็นผู้รักษาประตู และแบบฝึกทักษะการยิงประตู เป็นต้น โดยเน้นและรวบรวมทักษะย่อย ซึ่งประกอบเป็นเนื้อหาสาระในแต่ละแบบฝึกทักษะ และจัดไว้ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และวีดีทัศน์ เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการจัดการเรียนการสอน เป็นสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรที่กำหนดไว้  สื่อสิ่งพิมพ์และวีดีทัศน์จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะจะเป็นส่วนเพิ่มเติมหรือเสริมความรู้ความเข้าใจสำหรับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ยังช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนต่อสิ่งที่กำลังศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกการแสดงออกแสดงความคิดเห็น  การตัดสินใจ การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและช่วยรักษาระดับความสนใจของนักเรียนได้ตลอดเวลา ช่วยให้นักเรียนทราบจุดมุ่งหมายของการเรียนอย่างชัดเจน ทำให้ครูทราบถึงความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551: 16-23) ผู้วิจัยเชื่อว่า แบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ (Coaching Point) ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และวีดีทัศน์ที่พัฒนาขี้นมานี้   จะส่งผลดีต่อการเล่นกีฬาฟุตซอลและส่งผลต่อการพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนให้พัฒนาดีขึ้นอย่างแน่นอน  รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาฟุตซอลของโรงเรียนกุดจิกวิทยาและโรงเรียนอื่นๆหรือผู้ที่สนใจได้ซึ่งก็เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและพลศึกษาในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้
         
1.2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ (Coaching Point) วิชาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนกุดจิกวิทยาอำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80
2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ (Coaching Point) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา
3) เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ (Coaching Point)วิชาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุดจิกวิทยาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา
4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ (Coaching Point)
 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย

1)  แบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ (Coaching Point)  วิชาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่เลือกเรียนวิชาฟุตซอลโรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้แบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ (Coaching Point)สูงกว่าก่อนเรียน

1.4 ขอบเขตและข้อจำกัดในการวิจัย

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
 
ประชากร คือ นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมดโรงเรียนกุดจิกวิทยาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 65 คน
 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เลือกเรียนวิชาฟุตซอลโดยสมัครใจ โรงเรียนกุดจิกวิทยาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 27 คน
 
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
 
(1) เครื่องมือดำเนินการ  ได้แก่ แผนดำเนินการการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกแบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ (Coaching Point) และสื่อสิ่งพิมพ์ วีดีทัศน์ ในการเรียนการสอน ตามการจัดกิจกรรมการสอน พลศึกษา 5 ขั้นตอน คือ ขั้นอบอุ่นร่างกาย ขั้นอธิบายสาธิต ขั้นฝึกปฏิบัติ ขั้นนำไปใช้ ขั้นสรุป และการประยุกต์ใช้รูปแบบ (แสดงไว้ในผังมโนทัศน์ ในบทที่ 3)
 
(2) เครื่องมือสะท้อนผล ได้แก่
* แบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนทางด้านทักษะของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ (Coaching Point) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ทักษะ
* แบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนทางด้านความรู้ของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ (Coaching Point)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 ข้อ
* แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ (Coaching Point) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน17 ข้อ
 
 
3) ตัวแปรที่ต้องการศึกษา
* ตัวแปรอิสระ ได้แก่ แบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ (Coaching Point)
* ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ (Coaching Point) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ (Coaching Point)  ของ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เลือกเรียนวิชาฟุตซอล โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอ   สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 
4) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ทำการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2553 โดยใช้เวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
2 ชั่วโมง
 
 
1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ

1)  แบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ (Coaching Point) หมายถึง นักเรียนทำการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกที่สอดแทรกไว้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟุตซอล และพัฒนาตามกระบวนการการเรียนรู้ของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนกุดจิก วิทยา อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา
 
2) ทักษะฟุตซอล หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการเล่นฟุตซอล เช่น การเตะลูกฟุตซอล
การหยุดลูกฟุตซอล การเลี้ยงลูกฟุตซอล การโหม่งลูกฟุตซอล การยิงประตูฟุตซอล และ การเป็นผู้รักษาประตูฟุตซอล
 
3) จุดเน้นที่สำคัญ(Coaching Point) ขั้นตอนหรือลำดับขั้นตอนจำเป็นของทักษะที่ต้องปฏิบัติในการฝึกอย่างเคร่งครัด และเป็นสิ่งเชื่อมโยงสู่การเล่นเพื่อประยุกต์ใช้ในการเล่นเป็นเกม เป็นทีมและการแข่งขันซึ่งจะระบุไว้ในแบบฝึกย่อยๆของแต่ละแบบฝึกกีฬาฟุตซอล เช่น Head Up Look for Eye contract เป็นต้น
 
4) สื่อสิ่งพิมพ์ วีดีทัศน์ หมายถึงสื่อรูปแบบต่างๆที่ผู้สอนทำการผลิต รวบรวม เรียบเรียงทั้งที่อยู่ในรูปของ คู่มือประกอบการสอน เอกสารแบบฝึก แผ่นวีซีดีการเล่น เพื่อใช้ประกอบเป็นสื่อในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
 
5) นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เลือกเรียนวิชาฟุตซอลโรงเรียนกุดจิกวิทยา
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 27 คน
 
6) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ หมายถึง เกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ E1/E2
โดยถือเกณฑ์80/80ซึ่ง
80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้จากแบบบันทึก การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติด้วยแบบฝึกทักษะนั้นแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ80
80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนทางด้านทักษะหรือแบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนทางด้านความรู้หลังเรียนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 
5) ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ Effective Index หรือE.I.หมายถึงค่าแสดงความก้าวหน้าของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ (Coaching Point)  วิชาฟุตซอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและพัฒนาขึ้นมา
                    
 
1.6 ประโยชน์ที่จะได้รับ

1) มีแบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ (Coaching Point) และสื่อสิ่งพิมพ์ วีดีทัศน์ ในการเรียนการสอน วิชาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนกุดจิกวิทยาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80
 
2) มีคู่มือแบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ (Coaching Point)  และสื่อสิ่งพิมพ์ วีดีทัศน์ ในการเรียนการสอนวิชาฟุตซอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 
3) สามารถนำแบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ(Coaching Point ) และสื่อสิ่งพิมพ์ วีดีทัศน์  ไปใช้กับโรงเรียนอื่นๆ ที่มีการเรียนการสอนเหมือนกันหรือใช้หลักสูตรเดียวกัน รวมถึงเป็นแนวทางให้ผู้สนใจในกีฬาฟุตซอลได้ศึกษาค้นคว้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผลงานทีมกีฬาฟุตซอล ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปีการศึกษา 2552

# รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา

#  ชนะเลิศฟุตซอลรุ่นอายุ 12 ปี ระดับกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 5    รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด

#   ชนะเลิศระดับจังหวัด ฟุตซอลรุ่นอายุ 12 ปี กีฬานักเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

# รองชนะเลิศระดับภาค ฟุตซอลรุ่นอายุ 12 ปี กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น“ ศรีลำดวนเกมส์ ” จังหวัดศรีษะเกษ

#   นำนักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุ 12 ปี ตัวแทนภาค  ตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศ “ กรุงเทพฯ เกมส์ ” กรุงเทพมหานคร

#  รองชนะเลิศกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุ 14 ปี “กุดจิกคัพ” กีฬา เทศบาลตำบลกุดจิก

ผลงานทีมกีฬาฟุตซอล ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปีการศึกษา 2553

v ชนะเลิศระดับประเทศ กีฬาฟุตซอลรุ่นอายุ 12 ปี นักกีฬาตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนีอ กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “เวสสุวัณเกมส์” จังหวัดอุดรธานี

v ชนะเลิศระดับภาค กีฬาฟุตซอลรุ่นอายุ 12 ปี นักกีฬาตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ย่าโมท้องถิ่นเกมส์” จังหวัดนครราชสีมา

v ชนะเลิศ ฟุตซอล รุ่นอายุ 12 ปี กีฬานักเรียนนักศึกษา (สพฐ.)ประจำปี 2553

vชนะเลิศเซปัคตะกร้อ รุ่นอายุ 16 ปี กีฬานักเรียน นักศึกษา (สพฐ.)

v รองชนะเลิศอันดับ ฟุตซอล รุ่นอายุ 14 ปี กีฬานักเรียนนักศึกษา (สพฐ.)

v รองชนะเลิศฟุตซอลระดับจังหวัด รุ่นอายุ 12 ปี กีฬานักเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

v รองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตซอลชิงแชมป์เยาวชน รุ่นอายุ 12 ปี เทศบาลนคร นครราชสีมา

v รองชนะเลิศระดับจังหวัด ฟุตซอลรุ่นอายุ 14 ปี กีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

v รองชนะเลิศฟุตซอลรุ่นอายุ 14 ปี กีฬาฟุตซอลชิงถ้วยพระราชทานหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ รุ่นเยาวชน

v รองชนะเลิศฟุตซอล รุ่นอายุ 14 ปี กีฬาเทศบาลตำบลกุดจิก

v นำนักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุ 13, 15 ปี ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯ จังหวัดขอนแก่น

v นำนักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 14,16 ปี ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงแชมป์เยาวชน
ตำบลโคกกรวด

v ชนะเลิศฟุตซอล รุ่นอายุ 12 ปี การแข่งขันฟุตซอลสีคิ้วคัพ

v เป็นผู้ประสานงานดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด สนามกีฬามหาลัยราชภัฏนครราชสีมา

v เป็นผู้ประสานงานดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รอบคัดเลือกระดับภาค สนามกีฬาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

ผลงานทีมกีฬาฟุตซอล ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปีการศึกษา 2554

v ชนะเลิศ ฟุตซอลนักเรียน รุ่นอายุ 14 ปี ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแข่งขัน
ฟุตซอลนักเรียน รอบคัดเลือกระดับภาค “ ดอกบัวเกมส์ ” จังหวัดอุบลราชธานี

vรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุ 16 ปี กีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

vนักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 14 ปี ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นครเทียนเกมส์ 20-29 ต.ค. 2554 จังหวัดอุบลราชธานี

vนักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 14 ปีตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นครเทียนเกมส์ 20-29 ต.ค. 2554 จังหวัดอุบลราชธานี

vชนะเลิศนักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 14 ปี กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ขามทะเลสอเกมส์ 8-13 พฤศจิกายน 2554

vรองชนะเลิศนักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 14 ปี กีฬาต้านยาเสพย์ติด
เทศบาลขามทะเลสอ 13-30 กันยายน 2554

vชนะเลิศฟุตซอลรุ่นเยาวชน “กุดจิกคัพ” รุ่นเยาชนอายุ 15 ปี ประจำปี 2554

vรองชนะเลิศฟุตซอลรุ่นอายุ 15 ปี “โคกกรวดคัพ”ประจำปี 2554

vนำนักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุ 14 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนกรมพลศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2554 สนามกีฬากรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร

ประวัติกีฬาฟุตซอล

เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวประเทศในบางทวีปของโลกที่ประสบกับปัญหาหิมะตกและสภาพอากาศที่หนาวมากจนไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬากลางแจ้งต่าง ๆ ได้ รวมทั้งกีฬาฟุตบอลด้วย จึงถือเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูการแข่งขัน แต่เนื่องจากฤดูหนาว มีระยะเวลาที่ยาวนานและสภาพอากาศกลางแจ้งไม่เอื้ออำนวยต่อการเล่นกีฬาฟุตบอล จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนหันมาเล่นกีฬาในร่มแทน และนี่คือที่มาของกีฬาฟุตบอล ในร่ม 5 คน หรือที่เรียกว่า “ฟุตบอล” (FUTSAL) FUTSAL มาจากภาษาสเปน หรือ โปรตุเกส ที่เรียกฟุตบอลว่า “FUTbol” หรือ “FUTTebol” ตามด้วยภาษาฝรั่งเศสและสเปน คือ “SALa หรือ SALon ที่แปลว่า อินดอร์ หรือในร่ม เมื่อรวมกันจึงคำว่า “FUTSAL” หมายถึง การเตะบอล ในสนามขนาดย่อมในร่ม กลายเป็นคำที่เรียกขานกันแทนคำว่า “Five-A-Side” หรือ บอล 5 คน ในปัจจุบันนี้ ฟุตซอลมีการแข่งขันมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 ณ กรุงมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย เป็นเกมที่ชาวอเมริกาใต้นิยมเล่นกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศบราซิล ซึ่งประชากรมีทักษะความสามารถเฉพาะตัวในการเล่นฟุตบอลสูงสุด ด้วยลีลาอันเร้าใจจากนักเตะชื่อก้องโลกอย่าง เปเล่ โซครา-เตส หรือ ซิโก้ ซึ่งต่างเคยเข้าแข่งขันฟุตซอล มาแล้วทั้งสิ้น
 
การแข่งขันฟุตบอล 5 คนในระดับนานาชาติ
 
ค.ศ. 1965 จัดการแข่งขันครั้งแรกขึ้นในอเมริกาใต้ ประเทศปารากวัย ได้แชมป์ทวีปอเมริกาใต้
 
ค.ศ. 1979 มีการแข่งขันชิงแชมป์ทวีปอเมริกาใต้อีก 6 ครั้ง โดยนักเตะแซมบ้า ประเทศบราซิลได้แชมป์ทุกครั้ง
 
ค.ศ. 1980 และ ค.ศ. 1984 การแข่งขัน แพนอเมริกาคัพ โดยนักเตะแซมบ้า ประเทศบราซิลได้แชมป์ทั้งสองครั้ง
 
ค.ศ. 1982 การแข่งขันชิงแชมป์โลก (อย่างไม่เป็นทางการ) เป็นครั้งแรก ณ กรุงเซาเปาลู ประเทศบราซิล และแชมป์ในปีนี้ก็คือเจ้าถิ่นประเทศบราซิล นั่นเอง
 
ค.ศ. 1985 การแข่งขันชิงแชมป์โลก (อย่างไม่เป็นทางการ) ครั่งที่ ณ ประเทศสเปน ประเทศบราซิลได้แชมป์
 
ค.ศ. 1988 การแข่งขันชิงแชมป์โลก (อย่างไม่เป็นทางการ) ครั้งที่ 3 ณ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบราซิลเสียแชมป์ให้แก่ประเทศปารากวัยเป็นครั้งแรก
 
ค.ศ. 1989 ต่อมาสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ได้เข้ามาดูแลการแข่งขัน ชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรก ซึ่งจัดการแข่งขัน ณ ประเทศฮอลแลนด์ และประเทศบราซิลยังครองความเป็นแชมป์ รองแชมป์ประเทศสเปน อันดับสามประเทศรัสเซีย
 
ค.ศ. 1992 การแข่งขันชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ประเทศฮ่องกงและประเทศบราซิลยังครองความเป็นแชมป์ รองแชมป์ประเทศสหรัฐอเมริกา อันดับสามประเทศสเปน
 
ค.ศ. 1996 การแข่งขันชิงแชมโลก ครั้งที่ 3 ณ ประเทศสเปน และประเทศบราซิลยังครองความเป็นแชมป์อันดับหนึ่งของโลกอย่างเหนียวแน่น รองแชมป์ประเทศฮอลแลนด์ อันดับสามประเทศสหรัฐอเมริกา
 
ค.ศ. 2000 การแข่งขันชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 ณ ประเทศกัวเตมาลา และประเทศสเปนสามารถล้มแชมป์เก่าสามสมัยอันดับหนึ่งของโลก รองแชมป์ประเทศบราซิล อันดับสามประเทศโปรตุเกส
 
กีฬาฟุตบอลจัดได้ว่าเป็นเกมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ และมีผู้ชมคลั่งไคล้กีฬาชนิดนี้มากที่สุดในโลก เนื่องจากฟุตบอลเป็นเกมที่สนุก ดูง่าย มีสีสันในการเชียร์ โดยเฉพาะในเกมสนามใหญ่ที่เราเรียกว่า เกม 11 คน นั้น เป็นที่นิยมทั้งในระดับสโมสร ในลีกของ แต่ละประเทศ และระดับนานาชาติ นั่นคือ การแข่งขันฟุตบอลโลก ซึ่งในปัจจุบันนี้กีฬาฟุตบอลไม่แข่งขันเพียงแค่ในสนามใหญ่เท่านั้น ยังมีการจัดการแข่งขันฟุตบอล
ในร่มที่เราเรียกว่า “ฟุตบอล 5 คน” หรือ “ฟุตซอล” (FUTSAL) นั่นเอง
 
การแข่งขันฟุตบอล 5 คน ในประเทศไทย
 
ประเทศไทยได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอล 5 คนขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 ด้วยความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายที่ช่วยกันผลักดันกีฬาชนิดนี้ให้ได้รับความนิยมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร การกีฬาแห่งประเทศไทย และเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอล 5 คน ในรายการ “STAR IN DOOR SOCCER 1997” เมื่อวันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2540   ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ โดยมี 12 ทีมสโมสรชั้นนำจากไทยแลนด์ลีก เข้าร่วม
การแข่งขันรายการนี้ และทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยชนะเลิศ
 
ปี พ.ศ. 2543 ได้มีการจัดการแข่งขันฟุตซอลขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยมีการแข่งขันรอบคัดเลือกในแต่ละภาคเพื่อนำทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศมาแข่งขันกับทีมสโมสรชั้นนำจากไทยลีก ในการแข่งขันฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งจากความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ทำให้กีฬาฟุตซอลเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น
ต่อมาประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย และจากกการแข่งขันดังกล่าวทำให้ประเทศไทยได้อันดับสามและได้สิทธิ์เดินทางไปแข่งขันฟุตซอล ชิงแชมป์โลกรอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2543 ณ ประเทศกัวเตมาลา
 
ในปัจจุบันฟุตซอล (FUTSAL) เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมและสนใจจากทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเป็นเกมกีฬาที่ตื่นเต้น สนุกสนานในทุก ๆ นาทีของการแข่งขัน และสามารถเล่นได้ตลอดปี ทุกสภาพอากาศ ทำให้ฟุตซอล (FUTSAL) กลายเป็นกีฬายอดนิยมรับสหัสวรรษใหม่นี้

แบบฝึกทักษะฟุตซอลที่เน้นจุดเน้นสำคัญ ( Coaching point ) ชุดที่ 6 เรื่อง ทักษะการยิงประตูฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน

สาระสำคัญ

ทักษะการยิงประตูฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน เป็นการนำเอาทักษะขั้นพื้นฐานของกีฬาฟุตบอล มา ประยุกต์ใช้ ในการทำประตู การยิงประตูจะประสบผลสำเร็จได้ จำเป็นต้องการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ ความแม่นยำ หาจังหวะที่เหมาะสมและตัดสินใจอย่างรวดเร็ว 

จุดเน้นที่สำคัญ ( Coaching point )

1. การเคลื่อนที่หาที่ว่าง
2. การจัดระเบียบลำตัว วางเท้า
3. น้ำหนัก ทิศทาง
4. การสื่อสาร
5. เป้าหมาย

การยิงประตูฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน มีวิธีการดังนี้

1. ตามองลูก ยืนหันเท้าหลักเข้าหาลูก
2. ย่อเข่าหลักลง กวาดเท้าอีกข้างไปด้านหลัง
3. กวาดเท้าอีกข้างไปด้านหลัง ลักษณะแบะขาออกให้ข้อเท้าด้านในตั้งฉากกับลูกบอลในทิศทางที่จะเตะไป เกร็งข้อเท้าและกระแทกไปยังลูกขณะสัมผัสบอล